Печати
Напишано од Administrator   
Среда, 04 Септември 2019 20:00

Изложба „Форми во црно“ од Мице Јанкуловски

Во ликовната галерија на НУЦК„ Марко Цепенков“ во Прилеп е отворена изложбата ”Формивоцрно” на авторот Мице Јанкуловски (30.8.- 10.9.2019). Куратор е КорнелијаКонеска

Изложени се 50 слики, акрилнаплатнооднајноватапродукцијанаМицеЈанкуловски „ -Форма 3“ која епрепознаена какоисклучителнаодстрананапрофесионалнатајавноствосветот, заштозборуваат и последнитенагради:

„ЛоренцоИлМагнифико“ Наградазаживотноостварувањена Биеналето Фиренца 2019, Италија, Наградата „Уметникнасветот“ на Биеналето Ларнака 2018, Кипар

„Гранпри“ наМеѓународнотобиеналезаграфикаВарна 2017, Бугарија ... и многудруги ...

На отворањето на изложбата говореа кураторот Корнелија Конеска и Владо Бороевиќ, при што беше потенцирано дека делатаодоваафазанаМицеЈанкуловскисекарактеризираатсо:

Монохромност – заштосенасликанисамосоеднабоја – црна
Модуларност – затоаштодимензиитесеобмислени и секогашвоодреденодноседнасодруга

Мултипликација – затоаштосликитесемултиплицираат и такасоздаваатновидела

Минимализам – заштоделата, концептот и смисолотсепостигнатисоминималниелеманти / што е најтешко да се постигне, но сликитесерезултатна 50 годишноуметничкотворештво!

Оваа, 2019 година, МицеЈанкуловскиодбележува 50 годиниуметничкотворештво и докрајотнагодината, освен во Македонија ќеимасамостојниизложбивоТорино, Италија; Ст. Петерсбург, Русија и Солун, Грција – изложбасоделаодПикасо.

 


AdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.