Печати

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година, објавено на 24.01.2022

Годишен извештај

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година, објавено на 25.01.2021

Годишен извештај

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019

Приходи и расходи 1 

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА 2020 Поддржана од Министерството за култура


КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ


Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2019 година, објавено на 26.01.2020

Годишен извештај

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018

Приходи и расходи 1 

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 

БУЏЕТСКА СМЕТКА 603

СОПСТВЕНА СМЕТКА  631

СОПСТВЕНА СМЕТКА  787

ДАНОЧЕН БИЛАНС


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016

БУЏЕТСКА СМЕТКА 603

Буџетска сметка 603

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3

Даночен биланс