Search
Close this search box.

Документи и извештаи

Годишен извештај од 01.01.2023 до 31.12.2023


ПРАВИЛНИК  за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, начинот на спроведување на аудицијата, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас во НУЦК „Марко Цепенков“  – Прилеп

Годишен извештај за 2022 за слободен пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај


ОДЛУКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Одлука за избор Инспициент-асистент

Одлука за избор – Тон оператор

Одлука за избор – Реквизитер

Одлука за избор – Работник за обезбедување

Одлука за избор – Електричар

Одлука за избор – Друг одговорен сценски работник


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година, објавено на 24.01.2022

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година, објавено на 25.01.2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА 2020 Поддржана од Министерството за култура


КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ


Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2019 година, објавено на 26.01.2020


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018

Приходи и расходи 1

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017

БУЏЕТСКА СМЕТКА 603

СОПСТВЕНА СМЕТКА  631

СОПСТВЕНА СМЕТКА  787

ДАНОЧЕН БИЛАНС


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016

БУЏЕТСКА СМЕТКА 603

Буџетска сметка 603

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3

Даночен биланс